bdk mobile uniE60C flickr twitter facebook instagram youtube search location minus plus cross materialer hammer pen

Stilguide og stilblade

Stilguiden er blandt andet en hjælp til at forstå den særlige æstetik og de historiske forudsætninger, der har præget din bolig samt byens og landskabets bygningskultur. Stilbegrebet er en fortolkning af fortiden, og det kan altid diskuteres, hvor grænsen går mellem stilarterne, og hvor mange stilarter, man kan tale om. Vi har stræbt efter at opdele arkitekturhistorien i få stilarter, der hver har en distinkt og genkendelig identitet.

Romansk middelalder

ca. 1000 - 1150

Den romanske stil var en middelalderlig stilperiode, der dominerede Europa i tiden ca. 1000-1150 og blev efterfulgt af gotikken. Rundbuen er det dominerende stiltræk; både som rundbuede vinduer, ...

Gotisk middelalder

ca. 1150 - 1525

Gotikken var en bygningsstil i middelalderens Europa ca. 1150-1525, der byggede videre på den romanske stil, men adskilte sig fra denne ved en stærk vertikal orientering kendetegnet ved anvendels...

Renæssance

ca. 1500 - 1650

Renæssancen var en stilperiode i Sydeuropa i tiden ca. 1300-1560 og i Danmark ca. 1500-1650, kendetegnet ved en genopdagelse og imitation af antikkens formsprog og proportionslære, herunder klass...

Barok

ca. 1660 - 1760

Barokken opstod i Italien omkring 1600, og i Danmark var stilen udbredt ca. 1660-1760. Stilen er kendetegnet ved symmetri, dramatiske lys/skyggeeffekter i facaderne, skulpturel bearbejdning af mu...

Rokoko

ca. 1740 - 1770

Rokokostilen opstod i Frankring omkring 1720 og florerede i Danmark ca. 1740-1770. Rokokoen er primært en dekorationsstil, der er bygget op omkring karakteristisk slynget asymmetrisk ornamentik. ...

Klassicisme

ca. 1760 - 1850

Klassicismen var en europæisk og nordamerikansk stilretning, der prægede Europa i varierende perioder i tiden ca. 1650-1850. Stilen var, ligesom renæssancen, kendetegnet ved en griben tilbage til...

Historicisme

ca. 1850 - 1900

Historicismen dominerede i Europa, herunder Danmark, ca. 1850-1900. Perioden var kendetegnet ved stilblandinger, hvor de historiske stilarter blev imiteret og sammenstillet på nye måder. Tidens b...

Nationalromantik

ca. 1890 - 1910

Nationalromantikken var en kortlivet nordisk stilart ca. 1890-1910, hvis udøvere i opposition til historicismen vægtede de nationale motiver og bindingsværk. Materialer som granit, kobber, tegl o...

Nyklassicisme

ca. 1915 - 1930

Nyklassicisme betegner klassicismens genkomst i Danmark og Norden i perioden ca. 1915-1930. Ligesom i renæssancen og klassicismen blev antikkens enkle græske og romerske bygningskunst efterlignet...

Funktionalisme

ca. 1925 - 1945

Funktionalismen (eller funkis) var en arkitektonisk strømning ca. 1925-1945. Bevægelsen var en modreaktion mod både historicisme og nationalromantik og vægtede bygningens funktionalitet som det p...

Modernisme

ca. 1920 - 1970

Modernisme betegner arkitekturstrømninger ca. 1920-1970 (og senere).

Postmodernisme

ca. 1975 - 1995

Postmodernismen, der var populær ca. 1975-1995, men aldrig fik stor udbredelse i Danmark, var kendetegnet ved en fri, legende og citerende omgang med fortidens stilelementer, der blev anskuet som...

Cottage-stilen

ca. 1850 - 1900

Cottage-stilen stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den var et fornyende alternativ til de historicistiske stilarter. Denne stil blev samtidig en vigtig del af Arts and Crafts bevægels...

Den historicistiske villa

ca. 1850 - 1910

Historicismen dækker en periode fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man valgte frit og blandede de forskellige historiske stilarter.

Den klassiske historicistiske villa

ca. 1850 - 1910

I sidste del af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet var mange stilarter i spil. Et fælles træk var referencer til de såkaldte historiske stilarter. Fællesbetegnelsen for perioden er historici...

Den nationalromantiske villa

ca. 1890 - 1914

Den nationalromantiske villa – fra 1890’erne og frem til første verdenskrig – skulle være individuel og stemningsfuld. I modsætning til Klassicisme og Renæssance fandt man motiverne i det hjemlig...

Bedre Byggeskik

ca. 1915 - 1940

Bedre Byggeskik-bevægelsen blev etableret i 1915. Men allerede i 1907 havde akademiske arkitekter etableret Tegnehjælpen, hvor der blev ydet en prisbillig rådgivning til bygherrer og især bygmest...

Nyklassicistiske huse

ca. 1914 - 1930

Nyklassicismen er fra tiden omkring 1. verdenskrig og frem til 1930, og den sidste af de historiske stilarter. En mere enkel stil der gjorde op med forudgående tids tendens til at overbrodere hus...

Funkisvillaen

ca. 1925 - 1945

Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920’erne og 30’erne med sit nyskabende kubistiske formsprog. Formsproget tog man helhjertet til sig i den danske funkisvilla.

Funkisbungalowen

ca. 1925 - 1945

Den internationale funktionalisme fik i 1930’ernes Danmark sin egen version i form af funkisarkitekturen. Bungalowen er en fortolkning af de moderne strømninger tilpasset den danske byggeteknolog...

Den danske funktionelle villa

ca. 1925 - 1945

Fra den internationale funktionalisme kom ideen: at et moderne hus skulle indrettes funktionelt til en enkel og naturlig ramme om dagliglivet og samtidigt bevare den danske saglige byggetradtion.

Statslånshuset

ca. 1938 - 1958

Initiativet til statslånshuset medførte både en stigning i byggeriet af enfamiliehuse og en stimulering af byggebranchen til nytænkninger indenfor statslånenes fastsatte økonomiske rammer.

Murermestervillaen fra 50’erne

ca. 1950 - 1960

Muremestervillaerne er efterkrigstidens drøm om det solide håndværkerhus. Hustypen er en variant af den mest udbredte danske hustype: det halvandenetages hus opført i teglsten og med tegltag.

Typehuset

ca. 1960 - 1980

I 1960’erne og de følgende årtier boomede enfamiliehusbyggeriet i Danmark til rekordhøjder. Typehuset blev det industrielle svar på efterspørgslen.

Den modernistiske villa

ca. 1945 - 1960

Den internationale modernisme opstod i 1920’erne, men fik sit gennembrud i tiden efter 2. verdenskrig. Nu skulle boligen indrettes åbent, hvor rummene i et glidende flow afløste hinanden.

Det klassicistiske etagehus

ca. 1840 - 1920

Det klassicistiske hus var en harmonisk, symmetrisk bygning med døre og vinduer proportioneret efter de klassiske regler. Med en pudset facade med svage reliefvirkninger skulle huset fremstå som ...

Det historicistiske etagehus

ca. 1850 - 1910

Stilen opstod i 1850’erne og blev praktiseret frem til det første årti af 1900-tallet. Bygningerne havde som de italienske renæssancehuse en markant sokkel, bygningens base, og symmetrisk placere...

Det håndværker-historicistiske etagehus

ca. 1880 - 1920

Stilarten opstod som en følge af byggeboomet i 1880’erne og varede frem til begyndelsen af 1900-tallet. Det var økonomisk byggeri med beskedne lejlighedsstørrelser. Facaden var direkte inspireret...

Det tidlige nationalromantiske etagehus

ca. 1890 - 1910

Stilarten brød igennem i 1890’erne og forsvandt gradvist i 1900-tallets første årti. Stilarten var grænsebrydende, idet den hentede sine arkitekturmotiver fra den ældre anonyme danske og skandina...

Det sene nationalromantiske etagehus

ca. 1905 - 1930

Stilarten opstod omkring 1905 og praktiseredes til slutningen af 1920’erne. Det var en modnet fortsættelse af den tidlige nationalromantik. Teglstenshusene var karakteristiske med deres konsekven...

Jugend-etagehuset

ca. 1890 - 1915

Den internationale jugendstil brød igennem i 1890’erne og varede til omkring 1915. Stilen blev også kaldt art nouveau og i Danmark ofte skønvirke. Ideen var, at verden var ny! Derfor skulle bygni...

Det nyklassicistiske etagehus

ca. 1915 - 1935

Ideen bag det nyklassicistiske etagehus var bygninger og hele boligkomplekser, som blev enkelt udformet i stram geometri. Målet var at skabe en helhed af harmoni og orden. Stilarten var udbredt f...

Etagehuset i international funkis

ca. 1930 - 1940

Stilarten fik sit gennembrud i 1930 og varede årtiet ud. Den blev en forløber for den efterfølgende modernisme. Stilarten adopterede helhjertet formsproget fra den internationale funktionalisme. ...

Etagehuse i national funkis

ca. 1930 - 1940

Stilarten prægede 1930’erne. Den var inspireret af den internationale funktionalismes nye formsprog, hvor facadernes vandrette orientering adskilte sig fra de traditionelle lodret orienterede fac...

Etagehuset i den funktionelle tradition

ca. 1935 - 1970

Stilarten opstod i slutningen af 1930’erne og dominerede boligbyggeriet frem til 1960’erne. Den ambitiøse stilart kombinerede den danske byggetradition - præcise bygningskroppe af teglsten med sa...

Det modernistiske etagehus

ca. 1950 - 1980

Stilarten fik sit gennembrud i 1950’erne med de første danske højhuse. Husene anvendte en industrialiseret byggeteknik med bærende jernbetonkonstruktioner og præfabrikerede facadeelementer. Det ...

Type-etagehuset

ca. 1960 - 1990

Stilarten var resultatet af et standardiseret byggesystem, der blev udviklet i 1960’erne. Ideen var at skabe rummelige og moderne boliger på en rationel og økonomisk måde. Bygningernes skelet, dæ...

Tæt-lav-bevægelsens huse

ca. 1970 - 1990

Tæt-lav-bevægelsen begyndte i 1970’erne. Ideen var at skabe trivsel for beboerne i tætte, lave og overskuelige bebyggelser med adgang til terræn. Bebyggelserne fremstod som arkitektoniske helhede...